පූර්ව-විලාසිතා, සම්ප්‍රදායික, සිංහල, ගැමි “අහිංසකත්වය” ?

jpgimage2.jpg

මෙම පිංතූර තැපැල් පත අප පිටපත් කොට ගත්තේ නලින් ස්වාරිස් ගේ Magga, The Buddha’s Way to Human Liberation, a socio-histortical approach පොතෙනි. ඒ වෙනුවෙන් ආචාර්ය නලින් ස්වාරිස් ට අපගේ ස්තුතිය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s