” මෙම තත්ත්වය තමුන්නාන්සේගේ ජාතික රෝහලේ ද රටේ සෞඛ්‍ය සේවයේද උදාවී ඇති කාලකන්ණි තත්ත්වය මැනවින් පැහැදිළි කරයි”

” මෙම තත්ත්වය තමුන්නාන්සේගේ ජාතික රෝහලේ ද රටේ සෞඛ්‍ය සේවයේද උදාවී ඇති කාලකන්ණි තත්ත්වය මැනවින් පැහැදිළි කරයි”

ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක වාසුදේව නානායක්කාර සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු ඇමතිට කියයි

පහත පළවන්නේ ‍වාසුදේව නානායක්කාර සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතු ඇමති‍ට යැවූ ලිපි‍‍‍‍යෙන් උද්ධෘතයකි.
” 2009.09.08 රාති 10 ට පමණ හදිසි අමාරුවක් වැළඳී හදිසි අනතුරු වාට්ටුවට ගිය ඉතා දුප්පත් රෝගියෙකුට ප‍්‍රතිකාර සඳහා බැන්‍‍‍‍ඩේජයක් සහ තවත් බෙහෙත් වර්ග පිටතින් මිලදී රැගෙන එන ලෙස වෛද්‍යවරු නියම කර ඇත. ඒ නිසා එම රෝගියා කිසිවක් කර කියා ගත නොහැකි ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත්වී මට ටැලිෆෝන් කලේය. පසුව මගේ මැදිහත් වීමෙන් එම අවශ්‍යතා සපයා දීමට සිදුවිය. මෙම තත්ත්වය තමුන්නාන්සේගේ ජාතික රෝහලේ ද රටේ සෞඛ්‍යය සේවයේද උදාවී ඇති කාලකන්ණි තත්ත්වය මැනවින් පැහැදිළි කරයි.”

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s