මේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශ වසා දැමෙනා කාලය යි!

මේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශ වසා දැමෙනා කාලය යි!
බ්‍රිතාන්‍යයේ මිඩ්ල්සෙක්ස් සරසවියේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශයේ ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනයේ නිරතව සිටින වංගීස සුමනසේකරයන් අපට දන්වා සිටින්නේ එම අධ්‍යයන අංශය වසා දමන්නට තීරණය කොට ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල කළමනාකරණය මෙම අප්‍රේල් 26 දින දැනුම් දී ඇති බවයි. යුරෝපා මහාද්වීපික දර්ශනය අධ්‍යයනය පිළිබඳ ජගත් කීර්තියක් දිනා ඇති මෙම අධ්‍යයන අංශය වසා දැමීමට හේතුව වශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල කළමනාකරණය දක්වා ඇත්තේ මෙම අධ්‍යයන අංශය විශ්ව විද්‍යාලයයට ඇති තරම් ලාභ නොගෙනීමයි. මෙම තීරණයට එරෙහිව නැගෙමින් පවතින ජගත් විරෝධයේ කොටස් කරුවෙකු වෙමින් ඒ වෙනුවෙන් අත්සන් කෙරෙන පෙත්සමට ඔබේ අත්සන ද එකතු කරන්න මෙතැනට යන්න.

http://www.gopetition.com/petitions/save-middlesex-philosophy.html

පහත වෙබ් අඩවි ද බලන්න.

http://savemdxphil.wordpress.com/

http://www.facebook.com/group.php?gid=119102561449990

වංගීස එවූ සටහන සහ අදාල විස්තර පහත බලන්න.

Dear Friend,

On Monday the 26th of April, 2010, Middlesex University management has informed the members of it’s philosophy department that the university will shut down it’s philosophy programmes. Considering the fact that this is the highest ranked department of the entire university in terms of research and also considering the fact that this department is widely regarded as one of the best places to study continental philosophy in the world, this abrupt decision taken by a handful of profiteers has cause a storm. It has attracted thousands of people from all around the world, including leading thinkers of the world today, who value ideas and their consequences. Please join the campaign and show your solidarity by signing the online petition below:

http://www.gopetition.com/petitions/save-middlesex-philosophy.html

For more information on this issue, pl. go to the links below.

http://savemdxphil.wordpress.com/

http://www.facebook.com/group.php?gid=119102561449990

Save Middlesex Philosophy Group

———————–

Middlesex University announces the closure of its top-rated department: Philosophy
Posted on 28 April 2010 by bat020

Late on Monday 26 April, the Dean of the School of Arts & Humanities, Ed Esche, informed staff in Philosophy that the University executive had “accepted his recommendation” to close all Philosophy programmes: undergraduate, postgraduate and MPhil/PhD.

Philosophy is the highest research-rated subject in the University. Building on its grade 5 rating in RAE 2001, it was awarded a score of 2.8 on the new RAE scale in 2008, with 65% of its research activity judged “world-leading” or “internationally excellent”. It is now widely recognised as one of the most important centres for the study of modern European philosophy anywhere in the English-speaking world.

The MA programmes in Philosophy at Middlesex have grown in recent years to become the largest in the UK, with 42 new students admitted in September 2009.

The Dean explained that the decision to terminate recruitment and close the programmes was “simply financial”, and based on the fact that the University believes that it may be able to generate more revenue if it shifts its resources to other subjects – from “Band D” to “Band C” students.

The University currently expects each academic unit to contribute 55% of its gross income to the central administration. As it stands (by the credit count method of calculation), Philosophy and Religious Studies contributes 53%, after the deduction of School admin costs. According to the figures for projected recruitment from admissions (with Philosophy undergraduate applications up 118% for 2010-11), if programmes had remained open, the contribution from Philosophy and Religious Studies would have risen to 59% (with Philosophy’s contribution, considered on its own, at 53%).

In a meeting with Philosophy staff, the Dean acknowledged the excellent research reputation of Philosophy at Middlesex, but said that it made no “measurable” contribution to the University.

Needless to say, we very much regret this decision to terminate Philosophy, and its likely consequences for the School and our University and for the teaching of our subject in the UK.

Professor Peter Osborne
Director, Centre for Research in Modern European Philosophy

Professor Peter Hallward
Programme Leader for the MA programmes in Philosophy,

Dr Stella Sandford
Director of Programmes, Philosophy and Religious Studies.

Professor Éric Alliez

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s