හිස්ටීරියාවෙන් සයිකෝසියාවට පියන්කාරගේ බන්දුල ජයවීර

හිස්ටීරියාවෙන් සයිකෝසියාවට
පියන්කාරගේ බන්දුල ජයවීර

මාක්ස්, එංගල්ස්
‍‍ෆ්‍රොයිඩ්, ෆූකෝ
ලකාන්, ‍ඩෙරීඩා
කොටා දියකර
බී, එයින් මත් වී
වනා කගපත හතරතේ
‘පිටිය සුද්ධයි’
(Ground Clear)
කියා තුටු වී
කුටියකට වැද…..

මමයි ලෝකය
මම වගේ වෙනු!
සකල සාහිත
කලා ලෝකය
මගේ අණසක
අනුව යා යුතු!
(ට්‍රොට්ස්කි ගැන අමතක වුණාව ද)
ඈත නොම වූ
දිනෙක “දහසක්
මල් පිපේවයි
මත ගැටේවයි”

කියූ මුවගින්
“එකම මල මම”
කියා මළ පැන!
වහසි දොඩනා
කුටියකට වැද
ස්වයං වින්දනයේ
වුණේ කිම් දැයි
අසන‍ ලොව වෙත
බුරා පැන
පිළිතුරු දෙමින්
“මට වුණේ කිම්දැයි
දැනගන්න තොපි
සතුටු නම්……”
මා සොයා ගෙන
මාගේ ගෙදරට
තොපි වරෙව්
(මෙන්න ලිපිනය මගේ අභිමානය එයයි)

“පෙම් ලොව දී දුටු ඔහුමද මේ!
ඔහුටද මා අන්ධ වුණේ!!”

තෝරාගත් කෘති, කාව්‍ය සංග්‍රහයෙනි.

‍උපුටා ගැනීම ඉරුදින 2010 ජූනි මස 20 වැනිදා කලාපයෙනි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s