ආණ්ඩුව මිනි ගවුම තහනම් කළොත්, පොලීසියෙ රාජකාරිය කුමක් වෙයිද?

2011 ජනවාරි 06, The Island පුවත් පතෙනි.