ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය දැනටම පටන් ගෙන!

ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය දැනටම පටන් ගෙන! මෙන්න තවත් හයේ පහරක්!!

2011 පෙබරවාරි 06 sundaytimes පුවත් පතිනි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s