මහජන සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකාව “දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක්?“ මිථ්‍යාවෙන් යථාර්ථයක් කරා!
මහජන සම්මන්ත්‍රණය 2011 ජූනි 21 සවස 3 ට

කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී

පා ගමන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සවස 2 ට

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s