අධ්‍යාපනය, උසස් අධ්‍යාපනය, විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය

එරාන් වික්‍රමරත්න, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ වියදම, අධ්‍යාපනය, ශාස්ත්‍රාලීය නිදහස සහ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලවල අනාගතය

විමෙයෝ

අධ්‍යාපනයේ ආර්ථික සහ සදාචාරාත්මක අරමුණු, ලෝක බැංකුව අපේ අධ්‍යාපනය ගැන හිතන දේ සහ යථාව

විමෙයෝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s