අධිකරණය විසින්ම අධිකරණයේ ස්වාධිපත්‍ය නැති කරලා

අධිකරණය විසින්ම අධිකරණයේ ස්වාධිපත්‍ය නැති කරලා

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දේශපාලනීකරණය වී ඇතැයි හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු ඩබ්ලිව්.එම්.පී. වරාවැව පවසයි.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ ජීවිතයට යුක්තිය සම්මන්ත්‍රණ මා‍ලාවේ තෙවැනි අදියරට එක් වෙමිනි.

එය පැවැත්වුණේ මහනුවර ඊ.එල්.සේනානායක පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදීය.

එහිදී අදහස් දක්වමින් හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු ඩබ්ලිව්.එම්.පී. වරාවැව මෙසේ පැවසීය.

http://www.newsfirst.lk/sinhala-news/?view=news_more&id=6522

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s