පරපුරෙන් පරපුරට දායාද වන ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගැනීමේ සටන පිළිබඳ පණිවුඩය අන්තර්ජාලයට …..

පරපුරෙන් පරපුරට දායාද වන ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගැනීමේ සටන පිළිබඳ පණිවුඩය අන්තර්ජාලයට මුදා හරිමින්….

මහාචාර්ය මයිකල් ප්‍රනාන්දු (අසුන් ගෙන), මහාචාර්ය නවරත්න බණ්ඩා (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය), මහාචාර්ය හේ. ශ්‍රියානන්ද (විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය), මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය) විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී.

Comments

  1. There are thousands of professionals who enjoyed the free education in Sri Lanka and few of them are trying to aboilsh the free education system in the country as required to the national and international education businessmen. They interprit the process in many styles. But the reality will be snatching the last right of the poor people in the country. I am interested to raise one question who says there is no threat to the free education in SL. Isnt the education a business in USA and other western countries? The same process is flowing into the country. But larger portion of SLn population cant bear the cost of that and as a result they will become poorer. Therefore this step must be given high priority and should be encouraged.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s