අන්තර්ජාල පෙත්සම අත්සන් කිරීමට මෙහි යන්න

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාසැල් හා විශ්වවිද්‍යාල බේරාගනිමු!

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය

සංවිධානය කරන අන්තර්ජාල පෙත්සම අත්සන් කිරීමට

මෙහි යන්න

Petition Save Sri Lankan Schools and Universities!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s