කාලෙකට පස්සෙ හයිඩ්පාක් එන්න ! අගෝස්තු 23 වෙනිදා මහජන රැළියට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිතිසම්මේලනයෙන් ආරාධනා

කාලෙකට පස්සෙ හයිඩ්පාක් එන්න !

අගෝස්තු 23 වෙනිදා ප්‍රසිද්ධ මහජන රැළියට ආරාධනා
රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ආරක්ෂා කරනු !
අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් 6%ක් වෙන් කරනු !!

ඔබ දන්නා පරිදි, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිතිසම්මේලනය දින පනහක පමණ කාලයක් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නියැලී සිටියි.

මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ කොටසක් ලෙසත්, මෙම ව්‍යාපාරය පළල් පදනමක් ඇති ජාතික ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරීමේ අප සමිති සම්මේලනය ගන්නා උත්සාහයට සහාය දැක්වීමක් ලෙසත් අගෝස්තු 23 වෙනිදා අප සංවිධානය කරන මහා රැලියට ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.

හයිඞ් පාර්ක් පිටියේදී හවස 4ට ඇරඹෙන මහජන රැලිය හවස 6 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ නියෝජිතයන් සේම අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති හා සිවිල් සංවිධානවල නියෝජිතයන්ද මහජනයා අමතනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී පැවැත්වෙන මෙම වැදගත් රැලියට සහභාගි වන මෙන් ඔබට ගෞරවයෙන් ආයාචනා කරමු.

ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි
සභාපති
විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය

The biggest rally ever, pertaining to free
education in Sri Lanka is happening at Hyde Park on the 23rd of
August, 2012.This will involve, all stakeholders of
education such as teachers, students, administrators, and all
proponents of free education.

There will be three processions starting at 2.30 pm from three
separate locations, that will converge on the Hyde Park for the rally.
The rally will ensue from 4.00-6.00 pm

Refer http://futa-sl.org/events/event/public-rally-on-the-23rd-of-august-2012-hyde-park/
for more details.

Nirmal Ranjith Devasiri
AFTA-CU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s