ඉතින් කියව මහරජ බිහිරි ද හඬට

සිත් සිත් නදන සිත් කළ

නෙත් නෙත් පහන් නෙත් කළ

අත් අත් එකට එක් කළ

ලත් යුත් සද් මිනිස් කැළ

පවුරක්ව නැගෙන නොබිඳෙන

ගඟුලක්ව නැගෙන නොසිඳෙන

වැස්සක්ව නිවන සරතැස

සුළඟක්ව හමන සිව්දෙස

රුදුරු මුසා බස් බිඳලූ ජන ගඟය

සියලු සතුරු කඳවුරු ඇස ඉඳිකටුය

රටට හිතැති ජන ඇස ලෑ අඳුන’රුය

මෙබඳු සොඳුරු සටනට නැති අය වඳය

ඇදුරු, දෙගුරු, සිසු, කම්කරු එක පෙළට

උතුම් සඟන සෙත්සිරි ලැබ පෙළහරට

නැගෙන අයුරු බල සිදු රළ ලෙස යසට

ඉතින් කියව මහරජ බිහිරි ද හඬට

http://sieruwensitin.blogspot.in/2012/08/blog-post_23.html

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s