ව්‍යවස්ථාව කාටද ?/Constitution : For Whom ?- අහිලන් කදිර්ගාමර්/Ahilan Kadirgamar

” ව්‍යවස්ථාව කාටද?” යන මැයෙන් ජුනි 22 දින පුරවැසි සභාව සංවිධානය කොට සාමයික කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මහජන සාකච්ඡාවේදී අහිලන් කදිර්ගාමර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලද කරුණක් වූයේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව හමුවේ මෙසේ ජනතාව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම විශේෂඥයන් විසින් ව්‍යවස්ථාව සකස් කළ යුතුය යන කරුණට එරෙහිව යන සුභවාදී දෙයක් බවත් ව්‍යවස්ථාව හෝ ආර්ථිකය සම්බන්ධ දේ විශේෂඥයන්ට බාරදීම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී දෙයක් බවත් ය. මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණක් වන්නේ මහජනතාවගේ පැත්තෙන් පොදුජන විඥාණය නොහොත් පොදු අවබෝධයක් ගොඩ නැගීම බවත් ඉතිහාසයේ යම් යම් දේ සම්බන්ධයෙන් එසේ වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.ඔහු දැක්වූ අදහස්වලට මෙහිදී වැඩි දුරටත් සවන් දිය හැක.

Ahilan Kadirgamar expressed his views on “Constitution: For Whom ?” at the public discussion organized by ‘Citizens’ Council’ held on 22 June 2016 at CSR auditorium.
He said that the peoples’ participation in public representation process towards constitutional reforms could be seen as an important form of democratic engagement against experts making constitution. As far as democracy is concerned it is about creating a kind common sense among people with the progressive view of the changes that they seek, he argued.

බලන්න / See පුරවැසි සභාව/பிரசைகள் சபை/Citizens’ Council