හින්දු උළෙල පැරණි කදිරේසන් කෝවිල සමුද්‍ර වීදිය කොළඹ

කොළඹ, සමුද වීදිය, පැරණි කදිරේසන් කෝවිලේ පූජා උත්සවය 2011 අ‌පේල් මස 14 වැනිදා පැවැත්වුනි.

Old Kahiresan Kovil, Sea Street Colombo, Festival on the Hindu and Sinhala New Year day, 14th April, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s