හින්දු උළෙල පැරණි කදිරේසන් කෝවිල සමුද්‍ර වීදිය කොළඹ hindu festival – 2

කොළඹ, සමුද්‍ර වීදිය, පැරණි කදිරේසන් කෝවිලේ පූජා උත්සවය 2011 අ‌ප්‍රේල් මස 14 වැනිදා පැවැත්වුනි.

පහත දර්ශන 15 දින උදෑසන ගත් ඒවා ය.

The day after the festival at Sea Street, Old Kahiresan Kovil, 15th April, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s